നിഫ്റ്റിൽ അസിസ്‌റ്റന്റ്്‌ പ്രൊഫസർ

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്‌നോളജിയിൽ (നിഫ്റ്റ്) അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറുടെ 63 (ജനറൽ 32, ഒബിസി 17, എസ്‌സി 09, എസ്ടി 05) ഒഴിവുണ്ട്. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് സംവരണമുണ്ട്. മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം. കഴിവിനനുസരിച്ച് കരാർ പുതുക്കിനൽകി സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


9 + eighteen =